Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
15. 6. 2017  |  18.55

Základní informace

Právní forma a členská základna

Unie vydavatelů byla zaregistrována 10. 1. 1991 a je jediným reprezentativním sdružením podnikatelů a zaměstnavatelů v oboru vydávání periodického tisku a poskytování obsahů prostřednictvím internetu v České republice. Unie vydavatelů je právnickou osobou s působností na území České republiky.

Od ledna 2016 se Unie vydavatelů spolkem.

Unie vydavatelů sdružuje až na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících vydavatelů časopisů. Pouze časopisy vydává 12 členů, 1 je pouze deníkové vydavatelství, 4 vydavatelé vydávají deníky, suplementy i časopisy. 


Členství

Členem Unie vydavatelů může být fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána jako vydavatel periodického tisku v evidenci periodického tisku vedené v souladu s tiskovým zákonem Ministerstvem kultury ČR, a která vydává pravidelně deník nebo časopis nebo jiný periodický tisk.

Přidruženými členy Unie vydavatelů jsou vydavatelé odborného tisku.


Orgány

Valná hromada, prezident, správní rada, ředitel, dozorčí rada. Zapsaným statutárním orgánem je prezident.


Členství v mezinárodních organizacích

Světová asociace vydavatelů novin (WAN-IFRA), Mezinárodní federace periodického tisku (FIPP), Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Asociace evropských časopiseckých médií (EMMA).
 

Sekce

Unie vydavatelů je společnou asociací vydavatelů deníků, časopisů vydávajících obsah v tištěné i digitální formě. Základem její činnosti jsou dvě samostatné Sekce deníků a Sekce časopisů.

Každý člen Unie vydavatelů je z titulu svého členství současně členem Sekce deníků nebo Sekce časopisů. Členem Sekce deníků je vydavatel, který vydává alespoň jeden deník (periodický tisk v novinové formě, vydávaný nejméně 3x týdně), členem Sekce časopisů je vydavatel, který vydává alespoň jeden časopis (periodický tisk, který není deníkem). Člen, který vydává současně alespoň jeden deník a alespoň jeden časopis, je členem obou sekcí. Člen, který vydává současně alespoň jeden suplement a alespoň jeden časopis, je členem obou sekcí. Člen, který vydává pouze suplementy, je členem Sekce deníků.

Sekce podle vlastních statutů samostatně jednají a rozhodují včetně hospodaření s vlastními rozpočty o všech činnostech, které se týkají výhradně jejich oblasti vydavatelského nebo internetového podnikání. Sekce nemají právní subjektivitu, v právních vztazích vystupuje pouze Unie vydavatelů svým jménem, která také zajišťuje společné činnosti podle rozhodnutí valné hromady.

Každá sekce má vlastní vedení a pokud má více než 10 členů, musí mít své představenstvo. Výkonným a řídícím orgánem Unie vydavatelů je od ledna 2007 správní rada v čele s prezidentem. Rada má 10 členů a  tvoří ji po 5 delegovaných zástupcích za Sekci deníků a Sekci časopisů. Obdobně je složena dozorčí rada, která má celkem 4 členy.